مرکز بهداشتی درمانی مصیری :

1- ارائه خدمات درمانی به صورت شبانه روزی
2-ارائه خدمات آزمایشگاهی به صورت یک شیفت(شیفت صبح)
3- ارائه خدمات آزمایشگاه آب به صورت یک شیفت(شیفت صبح)
4-ارائه خدمات مامایی به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
5- ارائه خدمات بهداشت محیط به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
6- ارائه خدمات بهداشت خانواده به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
7- ارائه خدمات غربالگری نوزادان به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
8- ارائه خدمات دندان پزشکی به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
9- ارائه خدمات مبارزه با بیماری ها به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
10- وجود دارو خانه خصوصی در مرکز(شیفت شب)
11- تلفن مرکز   07224362219

 
مرکز بهداشتی درمانی کوپن :

1- ارائه خدمات درمانی به صورت یک شیفت(شیفت صبح)
2- ارائه خدمات آزمایشگاهی به صورت یک شیفت(شیفت صبح)
3- ارائه خدمات دندان پزشکی به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
4- ارائه خدمات بهداشت محیط به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
5-  ارائه خدمات مامایی به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
6- ارائه خدمات بهداشت خانواده به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
7- ارائه خدمات مبارزه با بیماری ها به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
8- ارائه خدمات تزریقات و پانسمان به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
9- تلفن مرکز     07224463283

مرکز بهداشتی درمانی دهنو : 

1- ارائه خدمات بهداشتی درمانی به صورت یک شیفت(شیفت صبح)
2-  ارائه خدمات بهداشت محیط به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
3-  ارائه خدمات مامایی به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
4- ارائه خدمات بهداشت خانواده به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
5- ارائه خدمات مبارزه با بیماری ها به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
6- ارائه خدمات تزریقات و پانسمان به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
7- وجود دارو خانه خصوصی در مرکز(شیفت صبح)
8- تلفن مرکز      07224343434 


 
مرکز بهداشتی درمانی گودرز :

1- ارائه خدمات بهداشتی درمانی به صورت یک شیفت(شیفت صبح)
2-  ارائه خدمات بهداشت محیط به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
3-  ارائه خدمات مامایی به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
4- ارائه خدمات بهداشت خانواده به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
5- ارائه خدمات مبارزه با بیماری ها به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
6- ارائه خدمات تزریقات و پانسمان به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
7- وجود دارو خانه خصوصی در مرکز(شیفت صبح)
8- تلفن مرکز       07224322594


مرکز بهداشتی درمانی پرین :

1- ارائه خدمات بهداشتی درمانی به صورت یک شیفت(شیفت صبح)
2-  ارائه خدمات بهداشت محیط به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
3-  ارائه خدمات مامایی به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
4- ارائه خدمات بهداشت خانواده به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
5- ارائه خدمات مبارزه با بیماری ها به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
6- ارائه خدمات تزریقات و پانسمان به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
7- وجود دارو خانه خصوصی در مرکز(شیفت صبح)
8- تلفن مرکز  07224512274


مرکز بهداشتی درمانی دشت :

1- ارائه خدمات بهداشتی درمانی به صورت یک شیفت(شیفت صبح)
2-  ارائه خدمات بهداشت محیط به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
3-  ارائه خدمات مامایی به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
4- ارائه خدمات بهداشت خانواده به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
5- ارائه خدمات مبارزه با بیماری ها به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
6- ارائه خدمات تزریقات و پانسمان به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
7- وجود دارو خانه خصوصی در مرکز(شیفت صبح)
8- تلفن مرکز    07224911195


برنامه حضور پزشکان متخصص در درمانگاه شبانه روزی مصیری :
متخصص داخلی روز های شنبه شیفت صبح
متخصص اطفال روزهای چهار شنبه شیفت عصر
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-1-25 11:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ