شرح وظايف كارشناسان آموزش سلامت:
  • نياز سنجي آموزشي منطقه
  • تعيين مشكلات بهداشتي منطقه با همكاري ساير واحدهاي ستادي
  • تشكيل كميته آموزش سلامت و سازماندهي برنامه هاي آموزشي
  • تعيين علل آموزشي مشكلات بهداشتي منطقه ( سهم آموزش ) و برنامه ريزي جهت رفع علل آموزشي مشكلات
  • اجراي طرح آموزش مبتني بر شواهد در خانه هاي بهداشت
  • اولويت بندي مشكلات بهداشتي در مناطق اجرا كننده طرح آموزش مبتني بر شواهد با همكاري ساير واحدهاي ستادي
  • تكميل فرم اولويت بندي مشكلات بهداشتي بر اساس اولويت هاي تعيين شده و ارسال آن به خانه هاي بهداشت
  • تهيه سؤالات پري تست و پست تست بر اساس اولويت هاي تعيين شده و توزيع آن بين خانه هاي بهداشت اجرا كننده طرح
  • اجراي برنامه آموزشي براي گروه هاي مختلف ( دانش آموزان و ... )
  • هماهنگي  و همكاري با واحدهاي مختلف ستادي جهت اجراي برنامه هاي آموزشي در مناطق و روستاهاي مختلف
  • برنامه ريزي جهت آموزش در ساير ارگانها همچون كميته امدادو ... بر حسب نياز و ارگان درخواست كننده
  • توانمند كردن بهورزان -  كاردانان مراكز بهداشتي درماني در خصوص برنامه ريزي آموزشي، مهارت هاي ارتباطي ، شيوه هاي مختلف آموزشي
  • برپايي نمايشگاههاي مختلف در سطح شهر با همكاري ساير واحدها به مناسبت هاي مختلف از قبيل هفته سلامت و ...
  • برنامه ريزي عملياتي وتعيين اهداف آموزشي به منظور توسعه فعاليت آموزشي به جامعه
  • تهيه رسانه هاي آموزشي از قبيل پمفلت ، پوستر متناسب با نياز آموزشي گروه هدف
  • تهيه و توزيع مواد كمك آموزشي همچون پمفلت ، تراكت ، پوستر ، كتابچه ، CD و فيام هاي آموزشي به مراكز و خانه هاي بهداشت ، دانشجويان و مراجعين
  • نظارت بر توزيع مناسب نشريات آموزشي با توجه به نياز مخاطب در جهت بهبود هزينه اثربخشي
  • تهيه مقالات آموزشي و ارسال آن جهت درج در روزنامه محلي به مناسبتهاي مختلف
  • همكاري و شركت در كميته هاي مختلف برگزار شده از طرف واحدهاي مختلف ستادي
  • نظارت و ارزشيابي بر كيفيت و كميت خدمات آموزش سلامت در مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت و ارائه پس خوراند
  • نظارت بر مراكز بهداشتي درماني شهري ، روستايي ، پايگاههاي بهداشتي و خانه هاي بهداشت تحت پوشش و تكميل چك ليست  فعاليت آموزشي و تعيين مشكلات منطقه و برنامه ريزي جهت رفع مشكل با همكاري ساير واحدهاي ستادي
  • جمع آوري آمار فعاليت هاي آموزشي از مراكز و خانه هاي بهداشت
  • توزيع جدول گانت(جدول زمانبندي فعاليت آموزشي) به خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني جهت درج فعاليت هاي آموزشي
  • تجزيه وتحليل  گزارش فعاليت هاي آموزشي ارسال شده از هريك از خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني بصورت فصلي و ارسال آمار فعاليتهاي آموزشي انجام شده به استان
  • جمع آوري گزارش ارزشيابي از برنامه هاي آموزشي انجام شده توسط بهورزان و دريافت فرم ارزشيابي از كاردانان و كارشناسان مراكز
  • بررسي سواد بهداشتي مردم منطقه بر اساس تكميل فرم ارزشيابي
  • ارزشيابي از جلسات آموزشي برگزار شده توسط بهورزان و پرسنل مراكز
  • جلب حمايت همه جانبه از گروههاي حامي سلامت (بسيج ، طلاب و....) به منظور توسعه مفاهيم سلامت در جامعه
  • حضور در جلسات آموزشي واحدهاي مختلف ستادي و تكميل چك ليست ارزشيابي ساختاري جلسات آموزشي در جلسات
  • ارزشيابي مدرسين از جلسات آموزشي
  • امور دانشجویان
 
                           شرح وظايف پزشك در برنامه آموزش سلامت:


1.       نيازسنجي آموزشي منطقه
2.       تعيين اولويت هاي آموزشي با توجه به مشكلات و معضلات بهداشتي منطقه و نيازسنجي بعمل آمده
3.       برنامه ريزي آموزشي براي ارتقاء دانش بهداشتي مردم با توجه به اولويت ها و چهره اپيدميولوژيك جامعه
4.       آشنايي با شيوه هاي آموزش به روش نوين و مشاركتي
5.       آمزش به پرسنل در خصوص شيوه هاي آموزش به مردم
6.       تهيه جدول زمانبندي فعاليت آموزشي (جدول گانت)
7.       ارتقاء دانش و مهارت كاركنان مركز از طريق نظارت مستمر و آموزش مداوم به منظور بهبود كيفيت خدمات بهداشتي
8.       ارسال گزارش فعاليتهاي آموزشي انجام شده به صورت ماهيانه به مركز
9.       تشكيل  حداقل چهار جلسه آموزشي در طول يك ماه توسط پزشك مركز
10.   جلب  مشاركت مردم و هماهنگي بين بخشي در  اجرا ي برنامه آموزشي
11.   پايش ،نظارت و ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي و ارائه طريق به منظور ارتقاي كيفيت برنامه هاي آموزشي
12.   نظارت وتاكيد بر استفاده از وسايل كمك آموزشي در مراكز و خانه هاي بهداشت
13.   آموزش چهره به چهره در هنگام معاينه بيماران و مشاوره براي حل مشكلات
14.   تشكيل جلسه درون بخشي با پرسنل مركز و تهيه برنامه مداخله اي بصورت تيمي ( TPS ) به منظور رفع مشكل بهداشتي منطقه
15.   نظارت مستمر بر فعاليت هاي آموزشي كاردانان، كارشناسان و بهورزان خانه هاي بهداشت جهت رفع نواقص و بهبود كيفيت آموزش
16.   نظارت ، كنترل آمار فعاليتهاي آموزشي و ارسال به موقع به مركز
 
شرح وظايف كاردان و كارشناس بهداشتي در آموزش سلامت:

   1.       نيازسنجي آموزشي منطقه
2.       تعيين ، مشخص نمودن وضعيت موجود در زمينه مسايل و مشكلات بهداشتي مناطق تحت پوشش مركز و اولويت بندي آنها و مشخص كردن سهم آموزش در هر مشكل
3.       برنامه ريزي آموزشي بر اساس تعيين اولويت بندي مشكلات بهداشتي منطقه
4.       تهيه جدول زمانبندي فعاليت آموزشي (جدول گانت)
5.       طراحي برنامه هاي مداخله اي در جهت حل مشكل منطقه
6.       اجراي برنامه آموزشي با روشهاي نوين متناسب با مخاطب در منطقه تحت پوشش
7.       ارزشيابي آموزشها و نتايج آن در منطقه تحت پوشش در جهت تعيين اثر بخشي آموزشي
8.       نظارت ، ارزشيابي بر اجراي برنامه هاي آموزشي از نظر كمي و كيفي بر خانه هاي بهداشت
9.       همكاري با بهورزان در زمينه آموزشهايي كه از عهده بهورزان خارج است
10.   نظارت بر شيوه هاي آموزشي كه توسط بهورزان در خانه هاي بهداشت ارايه مي گردد با توجه به گروه مخاطب
11.   ارسال گزارش فعاليتهاي آموزشي انجام شده به صورت ماهيانه  توسط ماماي خانواده و بصورت فصلي توسط كاردان يا كارشناس منطقه به مركز
12.   تشكيل حداقل چهار جلسه آموزشي در طول يك ماه توسط كاردان يا كارشناس مركز
13.   ارزشيابي از جلسات آموزشي برگزارشده توسط بهورز و تجزيه و تحليل اطلاعات
14.   ارسال فرم ارزشيابي از جلسات آموزش بهورزان به صورت مرتب و منظم به واحد آموزش
15.   نظارت ، كنترل آمار فعاليتهاي آموزشي و ارسال به موقع به مركز
16.   تاكيد بر آموزش بهورزان در زمينه مواردي كه سطح آگاهي آموزش گيرندگان در ارزشيابي بعمل آمده پايين است
17.   توزيع صحيح نشريات آموزشي از جمله پوستر و پمفلت و .. به خانه هاي بهداشت و نظارت بر نصب جايگاه مناسب پوسترها در خانه هاي بهداشت
18.   گسترش فضاهاي آموزشي (مدرسه ، مسجد و ...)
19.   نظارت وتاكيد بر استفاده از وسايل كمك آموزشي در مراكز و خانه هاي بهداشت
20.   تقويت مشاركت مردمي در برنامه ريزي ، اجراي  و ارزشيابي مسايل سلامت
21.   برگزاري جلسه آموزشي جهت بهورزان مناطق تحت پوشش
22.   پيگيري طرح بسيج سلامت در منطقه و نظارت بر فعاليت هاي آموزشي فرماندهان پايگاه مقاومت بسيج به نيروههاي تحت پوشش
23.   جمع آوري و ارسال گزارش فعاليت هاي آموزشي اجرا شده توسط فرماندهان پايگاه مقاومت بسيج به مركز
24.   برگزاري جلسات آموزشي جهت فرماندهان پايگاه مقاومت بسيج بر اساس مشكل منطقه
 
شرح وظايف خانه هاي بهداشت در آموزش سلامت :

 
      -  مشخص نمودن مسایل و مشکلات بهداشتی روستای اصلی و قمر
 - تعیین اولویت های بهداشتی
 - برنامه ریزی آموزشی در راستای اولویت های بهداشتی
      -  تهیه جدول زمان بندی شده آموزشی (گانت )
      -  آشنایی با شیوه های مختلف آموزش و اجرای برنامه های آموزشی با توجه به گروه مخاطب
      -  تشکیل گروههای رسمی و غیر رسمی جهت آموزش ها
      -  جلب مشارکتهای مردمی برای فعالیت های بهداشتی
      -  تشکیل شوراهای بهداشتی با افراد کلیدی روستا
      -  پیگیری موارد مصوب در صورت جلسات شوراهای بهداشتی محل
- توزیع صحیح نشریات آموزشی ( پمفلت و تراکت ) به مردم منطقه با توجه به گروه مخاطب و استفاده صحیح از رسانه های کمک آموزشی در اجرای آموزش
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-5-1 12:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ