گزارش عملکرد واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس در سال92
- پوشش 100درصدی معاینات مقدماتی دانش آموزان اول ابتدایی شهری
- پوشش 100درصدی معاینات مقدماتی دانش آموزان اول ابتدایی روستایی
- پوشش 100درصدی معاینات تکمیلی دانش آموزان اول ابتدایی شهری
- پوشش 100درصدی معاینات تکمیلی دانش آموزان اول ابتدایی روستایی
- پوشش 100درصدی معاینات مقدماتی دانش آموزان هفتم شهری
- پوشش 100درصدی معاینات مقدماتی دانش آموزان هفتم روستایی
- پوشش 100درصدی معاینات تکمیلی دانش آموزان هفتم شهری
- پوشش 100درصدی معاینات تکمیلی دانش آموزان هفتم روستایی
-پوشش 100درصدی واکسیناسیون توام دانش آموزان پایه اول متوسطه دوم
- تکمیل چک لیست ممیزی خارجی اول ودوم مدارس مروج سلامت وامتیازبندی مدارس
-آموزش بهداشت دوران بلوغ به100درصد دانش آموزان دخترپایه ششم مقطع ابتدایی شهرستان
-آموزش بهداشت دوران بلوغ به100درصد دانش آموزان پسرپایه هفتم شهرستان
- بررسی 100درصد دانش آموزان پایه ابتدایی شهرستان درزمینه پدیکلوزیس به صورت فصلی
- بازدید از مدارس شهرستان باهمکاری وهمراهی کاردانها وکارشناسان بهداشی مراکز وارسال پسخوراند به اداره آموزش وپرورش شهرستان
- شرکت در جلسات شورای بهداشتی مدارس(مشترک باادره آموزش وپرورش شهرستان) به صورت ماهیانه
- بازدید از مدارس شبانه روزی شهرستان وتکمیل چک لیست با همکاری وهمراهی واحد بهداشت محیط وتغذیه مرکز بهداشت
- برگزاری کارگاه آموزشی شیوه های آموزش مباحث آموزش سلامت در مدارس جهت کاردانان،کارشناسان وپزشکان
- برگزاری کارگاه آموزش فعالیتهای بهداشت مدارس جهت کاردانان و بهورزان
- برگزاری کارگاه برنامه مدارس مروج سلامت جهت مدیران،مراقبان بهداشتی وکارشناسان اداره آموزش وپرورش
- برگزاری کارگاه آموزشی بیماریهای واگیر در مدارس به مدیران ومراقبان بهداشتی مدارس شهرستان
 - برگزاری کارگاه بیماریهای شایع زنان جهت مدیران ومراقبان بهداشتی مدارس با همکاری واحد بهداشت خانواده
- برگزاری کلاس آموزشی در زمینه بلوغ پسران جهت دانش آموزان پایه هفتم شهرستان
- آموزش والدین دانش آموزان شهرستان در زمینه بهداشت بلوغ و پدیکلوزیس
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-12-10 11:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ