تعريف واحد بهداشت مدارس
 
مدرسه يك نهاد بنيادي است كه امكان توسعه بهداشت دانش آموزان و جامعه را فراهم مي سازدو بعد از خانواده مهمترين نقش را در سلامت جسمي و رواني- اجتماعي بر عهده دارد.
 
مدرسه محل يادگيري دانش مهارتها و كسب نگرشهايي است كه فرد را در تمام مدت زندگي همراهي نموده و تضمين كننده در ستي شيوه زندگي مي باشد.شكوفايي تمام وكمال استعدادها و دستيابي به بالاترين سطوح فراگيري نيازمند برخورداري فراگيرندگان از سلامت و رفاه مي باشد.
 
بدين تربيت سر مايه گذاري كشورها در امر آموزش يكي از راهبردي ترين انواع سزمايه گذاري و  بلكه مهمترين آنها مي باشد و ليكن در غياب سطحي قابل قبول از سلامت كه با افت بازده تحصيلي ومردودي مشخص ميشود بخش عمدهاي از اين سرمايه گذاري بي ثمر خواهد ماند.
 
برهمين مبنا ست كه پيش بيني لازم براي ارتقا سلامت دانش آموزان در قوانين ديدگاههاي مختلف  ملي و بين المللي لحاظ گرديده است.
 
بنابراين مدرسه مي تواند در قالب يك واحد آموزشي و بهداشتي سازمان يابد و به رسالت خود در برابرسعادت و سلامت جامعه عمل نمايد البته مشاركت دانش اموزان معلمين والدين دراين امرمستلزم برنامه ريزي بهداشتي متناسب با نياز ها و مشكلات انها مي باشد.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-12-10 11:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ