شرح وظایف
 
شرح وظایف کارشناس سلامت سالمندان
1- تهيه برنامه جامع عملياتي ساليانه مناسب با اهداف برنامه و شرايط و مشكلات موجود
2- پيگيري ، هماهنگي و اجراي برنامه هاي آموزشي مرتبط با برنامه سلامت سالمندان و شيوه زندگي سالم جهت كليه پرسنل بهداشتي – درماني و اقشار مختلف جامعه
3- نظارت ، پايش و ارزشيابي نحوه اجراي برنامه در سطح شهرستان
4- جمع آوري ، ثبت و تجزيه و تحليل اطلاعات ، آمار و شاخص هاي مرتبط با برنامه و ارسال پسخوراند به مراکز
5- انعكاس آمار برنامه بصورت فصلي  و شش ماهه به معاونت بهداشتي استان
6- هماهنگي و همكاري با ساير واحدهاي درون بخشي ( واحد بيماريهاي غير واگير و آموزش سلامت و رابطين بهداشتي ) وسازمانها و ادارات برون بخشي ( مثل بهزيستي ، كميته امداد ، نهضت سواد آموزي ، شهرداري و 000 ) درجهت پيشبرد اهداف برنامه سلامت سالمندان و آموزش شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي
7- هماهنگي لازم جهت تشكيل كميته سلامت سالمندان و پيگيري مصوبات آن
8- ارائه راهكارهاي لازم درخصوص بهبود كيفيت و كميت برنامه
9- هماهنگي درخصوص تهيه ، چاپ و تكثير و توزيع فرم ها ، كتابچه و پمفلت هاي آموزشي سلامت سالمندان
10 – همكاري و هماهنگي و اقدام لازم جهت معرفي برنامه ، تكريم و بزرگداشت سالمندان درمناسبت هاي مختلف مانند هفته سلامت و  هفته سالمند.
شرح وظایف کارشناس سلامت مادران
    1 - تهيه برنامه جامع عملياتي ساليانه مناسب با اهداف برنامه و شرايط و مشكلات موجود
2-  بررسي شاخصهاي بهداشتي مربوط به برنامه مادران و تجزيه و تحليل و ارسال پسخوراند به مراکز
4-  تشكيل كميته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد و زایمان ایمن با همکاری بیمارستان
5-  بررسي و پيگيري امور مربوط به مرگ مادران باردار
6-  برگزاري كميته مرگ مادر و بررسي علت فوت
7-  نظارت و ارزشيابي بازديد برنامه مادران درمراكز شهري و روستايي
8- پيگيري رفع كمبودهاي تجهيزاتي و نيروي انساني
9- آموزش برنامه مادران باردار به كارشناسان – كاردانان – بهورزان منطقه
10- نظارت و بررسي بر عملكرد ماما روستا و ماماي محلي
11- مشاركت در آموزش نيروهاي بدواستخدام
 
شرح وظايف كارشناس برنامه سلامت میانسالان 
1 - تهيه برنامه جامع عملياتي ساليانه مناسب با اهداف برنامه و شرايط و مشكلات موجود
2- نظارت ، پايش و ارزشيابي نحوه اجراي برنامه در سطح شهرستان
3-جمع آوري ، ثبت و تجزيه و تحليل اطلاعات ، آمار و شاخص هاي مرتبط با برنامه و ارسال پسخوراند به مراکز
4 - انعكاس فعاليتها ، عملكرد و آمار برنامه بصورت فصلي  و شش ماهه به معاونت بهداشتي استان
5-هماهنگي و همكاري با ساير واحدهاي درون بخشي ( واحد بيماريهاي غير واگير و آموزش سلامت و رابطين بهداشتي ) وسازمانها و ادارات برون بخشي ( مثل بهزيستي ، كميته امداد ، نهضت سواد آموزي ، شهرداري و 000 ) درجهت پيشبرد اهداف برنامه سلامت میانسالان
6-همكاري و هماهنگي و اقدام لازم جهت معرفي برنامه ، تكريم و بزرگداشت هفته سلامت زنان و مردان
7- جمع آموری نمونه های پاپ اسمیر در شهرستان و ارسال به آزمایشگاه خصوصی با پیگیری نمونه ها
 
شرح وظايف كارشناس برنامه سلامت باروری 
1-      تهيه برنامه جامع عملياتي ساليانه مناسب با اهداف برنامه و شرايط و مشكلات موجود-       
      2- جمع آوري و جمع بندي و تجزيه و تحليل آمار موجودي مصرفي و تنظیم خانواده و ارسال به معاونت بهداشتی
      -  بررسي مصرفي سه ماهه مراكز بهداشتي درماني و پايگاههاي شهري و توزیع داروهاي پيشگيري از بارداري هر 3 ماه يكبار
  4 -  بررسي نحوه مصرف داروهاي پيشگيري در مراكز شهري و روستايي با توجه به دفتردارويي و دفتر تنظيم خانواده
     5 - هماهنگي و نظارت بر اجراي برنامه وازكتومي                                  
6- حضوربعنوان مشاوردر برنامه T.L و Vas
 7- برنامه ريزي و هماهنگي برون بخشي جهت پيشبرد برنامه تنظيم خانواده
       8 -اجراي برنامه هاي آموزشي دستور العمل نحوه مصرف وسايل پيشگيري از بارداري جهت كليه      كاركنان بهداشت خانواده – بهورزان – پزشكان خانواده و ماماي خانواده
9- بازديد از مراكز شهري و روستايي و خانه هاي بهداشت
10- بررسي اطلاعات و استخراج شاخص هاي مرتبط با برنامه هاي تنظيم خانواده و ارسال پس خوراند به مراكز شهري و روستايي
11- تهيه مطالب آموزشي و پمفلت جهت كاركنان بهداشت خانواده و اقشارجامعه
12- هماهنگي درخصوص برگزاري هفته جمعیت
 
شرح وظيفه كارشناس كودكان و نوزادان
1- تهيه برنامه جامع عملياتي ساليانه مناسب با اهداف برنامه و شرايط و مشكلات موجود
1- تجزيه و تحليل شاخصهاي مرتبط با برنامه كودكان و نوزادان در سطح شهرستان و ارسال پسخوراند به مراکز
2- تشكيل كميته بررسي مرگ و مير  کودکان و نوزادان  در سطح شهرستان و ارائه نتيجه به معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي
3- تشكيل كميته ترويج تغذيه با شير مادر در سطح شهرستان
4- ارائه راهكارهاي لازم درخصوص كاهش مرگ و مير كودكان در سطح شهرستان
5- ارزيابي بيمارستانهاي دوستدار كودك
6- جمع آوري اطلاعات آماري مانا و کودک سالم و ارائه آمارها به معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و مراقبتهاي كودكان
7- برگزاري كارگاههاي آموزشي شير مادر و مانا در كلاسهاي آموزش كودكان
9- ارائه راهكارهاي لازم درخصوص كاهش درصد استفاده از شير مصنوعي و افزايش تغذيه با شير مادر
10- برآورد صحيح از مكملهاي مورد نياز برنامه كودكان
11-آموزش در زمينه تكميل فرم مرگ نوزادان و بررسی علل مرگ خارج بیمارستانی
12- تكميل فرم مرگ كميته مرگ نوزادان و ارسال به معاونت بهداشتي
13- تشکیل کمیسیون شیر مصنوعی هر هفته
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-1-9 10:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ