شرح وظایف کارشناس بیماریهای واگیر
لف- مراقبت بيماريهاي واگير:
1- بررسي اپيدميو لوژيكي بيماريهاي واگير دار تابعه در شهرستان از طريق تكميل فرم بررسي بيماريهاي واگير
2- شناسايي تشخيص و درمان بيماريهاي واگير
3- تحت مراقبت قراردادن كليه بيماريهاي واگير در شهرستان از قبيل فلج شل حاد ، هاري ، سالك ، تب مالت ، سرخك ، هپاتيت
C،B،A، ايدز ،سيفليس ، سوزاك ، ديفتري ، كزاز ، سياه سرخه ، تيفوئيد ، و با ، ما لاريا ، سل ، منزيت ، كيست هيدراتيك ، كالاآزار سياه زخم و ......
4- تهيه و تدارك داروهاي مورد نياز بيمارستان واگير
5- برقراري برنامه انكال هاري در شهرستان در ساعت غير اداري و پيشگيري و واكسيناسيون افراد حيوان گزيده
6- برقراري برنامه آنكال جهت بررسي بيماريهايي كه به صورت تلفني به مركز بهداشت شهرستان گزارش شود از جمله :سرخك ، كزاز نوزادي ، ديفتري ،
CCHF ، فلج شل حاد ، منزيت ، هاري ، وبا ، تب راجعه ، طاعون مالاريا .
7- هماهنگي بين بخشي و درون بخشي جهت پيشگيري و كنترل بيماريهاي واگير
8- ترميم نقشه اپيد ميو لوژيكي بيماريهاي واگير دار در شهرستان
9- شناسايي گروههاي در معرض خطر بيماريها و انجام آزمايشات لازم
10- پيش بيني و تهيه لوازم و وسايل مورد نياز و توزيع آن بین و احد هاي تابعه اجراي عمليات طبق اعتبارات مصوب
11- شركت در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي بهداشت
12- دريافت آمار عمليات انجام شده از واحدهاي تابعه و تنظيم گزارش نهايي و ارائه آن به واحدهاي ذيربط
ب- واكسيناسيون:
1- تامين و توزيع واكسنهاي مورد نياز شهرستان در طول سال
2- واكسيناسيون روتين كودكان زير شش سال و توام زنان 49-15 سال در طول سال
3- واكسيناسيون مننژيت سربازان در حال اعزام در طول سال و توام زوجين در موقع ازدواج
4- تامين سرم ضد عقرب و ضد مار و درمان افراد مار و عقرب گزيده
5- واكسيناسيون و سرم تراپي هاري افراد حيوان گزيده
ج - آموزش :
1- آموزش و بازآموزي پرسنل بهداشتي درماني در طول سال.
2- آموزش افراد مختلف جامعه در مورد بيماريها و واكسیناسيون.
3- شركت در جلسات و كميته هاي مختلف و ارائه نظرات مشورتي وتخصصي.
د
انجام ساير امور مربوط ارجاعي از جمله:
1- بررسي گزارشهاي آماري رسيده از مراكز بهداشتي و درماني از نظر اپيدميو لوژيك.
2- تهيه و تنظيم گزارشات مورد نياز و ارائه آن به مقامات و مسئولين مربوط.
3- كنترل و برنامه ريزي در امر نظارت و پايش
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-12-7 14:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ