مرکز بهداشتی درمانی مصیری :

1- ارائه خدمات درمانی به صورت شبانه روزی
2-ارائه خدمات آزمایشگاهی به صورت یک شیفت(شیفت صبح)
3- ارائه خدمات آزمایشگاه آب به صورت یک شیفت(شیفت صبح)
4-ارائه خدمات مامایی به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
5- ارائه خدمات بهداشت محیط به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
6- ارائه خدمات بهداشت خانواده به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
7- ارائه خدمات غربالگری نوزادان به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
8- ارائه خدمات دندان پزشکی به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
9- ارائه خدمات مبارزه با بیماری ها به صورت یک شیفت (شیفت صبح)
10- وجود دارو خانه خصوصی در مرکز(شیفت شب)
11- تلفن مرکز   07224362219
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-25 19:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ